DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Departamentul Managementul Calității

Departamentul Managementul Calității (DMC) reprezintă structura executivă, de sprijin și consultanță a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) și a Comisiilor similare de la nivelul facultăților în vederea menținerii și dezvoltării sistemului de management al calității în Universitatea „ARTIFEX” din București.

 

Obiectivele Departamentului Managementul Calității, ca structură de sprijin a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), derivă din obiectivele acesteia și sunt:

 • Dezvoltarea unui sistem de asigurare a calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia preventivă / corectivă şi îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor pe toate coordonatele esenţiale;
 • Crearea şi promovarea unei culturi a calităţii la nivel instituţional, prin implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de brainstorming pentru identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a activităţii, pentru creşterea gradului de implicare şi receptivităţii la schimbare în rândurile managementului şi personalului universităţii;
 • Dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne, compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate, stabile în structură şi dinamice în conţinut, care să contribuie la modernizarea procesului de instruire şi care să asigure inserţia socială a absolvenţilor;
 • Dezvoltarea continuă a infrastructurii, gospodărirea judicioasă a resurselor materiale şi financiare, continuarea informatizării procesului educaţional şi managementului universitar, atragerea resurselor financiare necesare pentru asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor de învăţământ, cercetare şi sociale pentru toţi studenţii şi salariaţii Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti;
 • Implementarea și îmbunățățirea unui ansamblu de proceduri şi metodologii pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii în structurile universităţii (facultate, departament, departament administrativ, serviciu de secretariat etc.) ca bază de pornire pentru procesul de îmbunătăţire a calităţii, depistarea neconcordanţei cu standardele şi corecţia non-calităţii acolo unde aceasta a apărut;
 • Creşterea calităţii procesului de învăţământ şi reconsiderarea raportului de timp alocat pentru învăţământ şi învăţare, perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin documentare, cercetare şi prin încurajarea participării active a acestora la desfăşurarea procesului de învăţământ al universităţilor din străinătate, absolvirea unor cursuri de pregătire pedagogică şi a altor forme de pregătire;
 • Consolidarea relaţiilor cu mediul extern naţional şi internaţional, dezvoltarea colaborării cu universităţi din ţară şi străinătate, cu unităţi de cercetare, cu firme şi cu licee;
 • Asigurarea unei pregătiri economice moderne, care să includă, pe lângă domeniile juridic, al ştiinţelor administrative, informaticii, matematicii, al limbilor străine, şi cunoştinţe de cultură generală, prin deschideri spre ecologie, etică, sociologie, filosofie, psihologie, pedagogie, tehnologia informaţiei, istorie, arte, sport etc.;
 • Extinderea şi diversificarea unor servicii universitare de calitate, adresate unei baze cât mai largi de clienţi;
 • Organizarea periodică de activităţi de calificare şi actualizare a cunoştinţelor pentru personalul tehnic, administrativ şi de secretariat.

 

Activitățile Departamentului Managementul Calității se referă în principal la:

 • sprijinirea comisiilor de evaluare și asigurare a calității  în vederea realizării Raportului anual privind evaluarea internă a calității în Universitate, respectiv la nivel de facultăți; a Raportului anual privind privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii; a Rapoartelor de autoevaluare elaborate în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității etc.;
 • implementarea obiectivelor strategice ale Universității „ARTIFEX” din București cu privire la evaluarea și asigurarea calității;
 • întocmirea și actualizarea procedurilor specifice asigurării calității, la nivelul instituției;
 • colectarea și furnizarea datelor necesare diferitelor raportări la nivel instituțional sau pe facultăți;
 • realizarea unor analize de benchmarking care permit identificarea de bune practici utile în procesul de dezvoltare a acțiunilor specifice evaluării și asigurării calității și dezvoltării sustenabile a Universității;
 • implicarea în procesul de elaborare a diferitelor documente strategice și în organizarea de evenimente care au scopul să promoveze cultura calității în instituție.
 • elaborarea documentelor necesare susținerii auditului de supraveghere din partea organismului de certificare;
 • implementarea documentelor elaborate pentru susținerea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare;
 • realizarea auditului intern al sistemului de management al calității, înaintea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare;
 • realizarea analizei de management a sistemului de management al calității, înaintea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare.