MESAJUL RECTORULUI

MESAJUL RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

 

În întreaga sa activitate, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a acționat și acționează pentru promovarea pluralismului opţiunilor, dezbaterilor critice, asigurând prestigiul ştiinţific al culturii naţionale şi dezvoltând relaţiile de colaborare internaţională.

Prin planurile şi programele de învăţământ ale Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti se asigură o pregătire de specialitate, similară cu cea din învăţământul economic de stat. În aceste condiţii, absolvenţii Universităţii sunt competitivi cu absolvenţii învăţământului superior de stat în specializările respective, putând ocupa posturi, în oricare alt sector sau domeniu de activitate.

Programul de instruire, educaţie şi cercetare promovat, prin programele de studii universitare de licență Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, precum și prin programe de master Management Financiar – Bancar și de Asigurări, Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil, Management Organizațional, Marketing și Comunicare în Afaceri, și Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii, răspunde unei nevoi sociale reale de a pregăti cadre destinate conducerii organizaţiilor economice din toate domeniile de activitate.

Principalele argumente ale înfiinţării şi activităţii Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti sunt următoarele:

 • o îndelungată tradiţie, începută în anul 1919, prin înfiinţarea Şcolii de Studii Cooperative, continuată, în diverse forme, prin reglementări legislative, până în anul 1967 şi reluată după 1992;
 • necesitatea pregătirii superioare a cadrelor de conducere din sistemul naţional economico – social al întreprinderilor mici şi mijlocii într-o Universitate – ca o alternativă la învăţământul superior de stat;
 • posibilitatea absorbţiei unui număr însemnat de absolvenţi ai Universităţii, potrivit specializărilor urmate, prin oferirea de locuri de muncă în cadrul societăţilor cooperatiste, al întreprinderilor mici şi mijlocii şi al altor organizaţii economice în următorii 10 – 15 ani.
 • necesitatea pregătirii superioare a cadrelor de conducere din întreg sistemul naţional economico – social;
 • absolvenţii Universităţii noastre sunt competitivi cu absolvenţii învăţământului superior de stat în specializările respective, putând ocupa posturi în oricare sector sau domeniu de activitate. Din cei peste 15.000 de absolvenţi ai Universităţii, peste 90% sunt licenţiaţi. Majoritatea absolvenţilor lucrează în specializarea absolvită, fie în întreprinderi mici şi mijlocii, fie în alte categorii de entități economice. Nici un absolvent nu s-a adresat Universităţii fără să i se ofere un loc de muncă în cadrul organizaţiilor cooperatiste meşteşugăreşti, de consum şi de credit.
 • Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti deţine, în proprietate, o puternică bază materială, reprezentând spaţii de învăţământ, săli de curs şi seminar, sală şi teren de sport, bibliotecă, spaţii pentru activităţi culturale, cămin studenţesc, cantină, aflate în campusul universitar situat în Strada Economu Cezărescu.
 • există unui raport optim între cererea şi oferta de pregătire superioară a cadrelor, realizat pe baza unor studii de piaţă, din care rezultă o planificare şcolară reală pe termen îndelungat.
 • Universitatea şi-a însuşit şi adoptat un program de cercetare ştiinţifică, concretizat în granturi şi contracte de cercetare, care răspund în mod direct problemelor economico-sociale actuale.

În conformitate cu prevederile Cartei Universitare activitatea de învăţământ şi cercetare organizată de Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti se fundamentează pe următoarele principii prioritare:

 1. principiul autonomiei universitare;
 2. principiul libertăţii academice;
 3. principiul răspunderii publice;
 4. principiul asigurării calităţii;
 5. principiul echităţii;
 6. principiul eficienţei manageriale şi financiare;
 7. principiul transparenţei;
 8. principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
 9. principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
 10. principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
 11. principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;
 12. principiul centrării educaţiei pe student.

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti cultivă valorile ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, ale ştiinţelor economice în special, precum şi cele juridice şi administrative. În baza nivelului de competenţă, a responsabilităţii pe care le are faţă de societatea românească, Universitatea „ARTIFEX” îşi asumă misiunea: de a forma şi perfecţiona resurse umane calificate, specialişti cu studii superioare pentru domeniile activităţilor economice şi sociale, de a promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii cunoştinţelor și de a dezvolta programe privind activitatea antreprenorială.

În activitatea didactică şi de cercetare, aceste obiective se concretizează astfel:

 • furnizarea unei educaţii de calitate, atât la nivelul primului ciclu universitar, cât şi la nivel de master;
 • oferirea de programe de studii universitare de licenţă care să conducă la extinderea mobilităţii studenţilor Universităţii şi atragerea de studenţi străini;
 • realizarea de parteneriate pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi cercetare ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare de prestigiu din ţară şi Uniunea Europeană ;
 • asigurarea corelaţiei optime între numărul de cadre didactice titulare şi numărul total de studenţi;
 • armonizarea taxelor de şcolarizare cu costurile programelor de studii;
 • amplificarea utilizării metodelor active de învăţământ;
 • dezvoltarea unor relaţii de colaborare sustenabilă cu mediul extern, pentru promovarea corpului profesoral şi a studenţilor ;
 • amplificarea flexibilităţii decizionale şi operaţionale a Universităţii şi creşterea responsabilităţii individuale şi instituţionale în plan educaţional, managerial şi al cercetării ştiinţifice;
 • continuarea strategiei de implementare a calităţii în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare, în acord cu standardele naţionale şi criteriile academice de evaluare a universităţilor ;
 • asigurarea unei corelări mai strânse a structurii şi organizării învăţământului în Universitate cu sistemele europene de învăţământ şi încurajarea mobilităţii transferurilor în domeniul educaţional (atât a studenţilor, cât şi a cadrelor didactice);
 • perfecţionarea mecanismului de evaluare internă a calităţii întregii activităţi desfăşurate în Universitate;
 • susţinerea mai puternică a cercetării ştiinţifice prin măsuri adecvate privind personalul, managementul şi finanţarea activităţii;
 • dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Universităţii „ARTIFEX” la nivelul dotării celor mai bune universităţi europene, prin continuarea procesului investiţional;
 • dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale pentru studenţi şi creşterea atractivităţii Universităţii sub aspectul costurilor şi calităţii serviciilor oferite, inclusiv prin “Centrul de consiliere şi orientare în carieră”;
 • intensificarea preocupărilor pentru stabilirea de relaţii funcţionale cu mediul social, economic, administrativ şi cultural local şi naţional, prin întreţinerea unor parteneriate şi proiecte de cercetare-dezvoltare;
 • afirmarea şi integrarea profesiei de economist la nivelul structurilor managementului public naţional şi internaţional, ca analişti economici, strategi şi creatori de valoare.

Universitatea „ARTIFEX” din București urmărește echilibrarea optimă între activitățile didactice, cercetare și servicii pentru societate și se preocupă în permanență de eficientizarea activităţilor şi de asigurarea unui climat de muncă colegial şi performant prin proiectarea unei structuri academice şi administrative care dispune de metode moderne de înfăptuire a actului managerial şi care include modele de gestiune moderne şi flexibile, consolidând descentralizarea, autonomia şi participarea directă a tuturor actorilor implicaţi. Conducerea Universității acționează pentru promovarea unei politici de atragere şi menţinere a unui corp didactic performant,  sprijinirea continuă a fiecărui cadru didactic pentru perfecţionarea profesională, metodică şi didactică şi, pe această cale, pentru promovarea în ierarhia universitară.

Cercetările interdisciplinare şi resursele alocate pe domenii de studii şi cercetare urmăresc reprezentarea echilibrată a tuturor domeniilor de studii în activitatea Universităţii şi în rezultatele acesteia. Comunitatea academică este preocupată de creşterea performanţelor fiecărui domeniu, astfel încât rezultatele acestor preocupări să se regăsească şi în poziţionarea mai favorabilă a domeniilor în viitoarele ierarhizări.

Universitatea îşi continuă drumul ascendent, fiind clasificată prin evaluări ale Asociaţiei Universităţilor Europene, precum și prin cele ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Universitatea se afirmă ca identitate academică specifică în ansamblul cultural românesc şi european, previzionând şi consacrând un viitor certificat prin valori educative şi culturale.

Rectorul Universității „ARTIFEX” din București

Prof.univ.dr. Alexandru Manole