DECLARATIA RECTORULUI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND OFERTA DE ŞCOLARIZARE A UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

 

Având în vedere prevederile:

  • Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 alin. 17, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii 133/2005 privind înfiinţarea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti.

Rectorul Universității „ARTIFEX” din București declară următoarele:

  1. Concursul de admitere se organizează pentru programele de studii universitare de licenţă și master acreditate ce funcționează în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, cu respectarea prevederilor privind cifra de școlarizare stabilită prin hotărârile Guvernului României și ale Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din România.
  2. Repartiţia studenţilor pe programe de studii universitare de licenţă și master se va efectua în urma concursului de admitere, pe baza opţiunilor personale ale candidatului și a mediilor generale de admitere.

 

Rector,

Prof.univ.dr. Alexandru Manole