HOME


NOTĂ

          În atenția studenților înmatriculați în anii II și III la programele de studii universitare de licență, respectiv I și II la programele de studii universitare de masterat,

          Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2018 – 2019, data limită de plată a celei de a patra rate este 15 mai 2019.
          Plata sumelor datorate se poate face:

  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).

          Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, precum si cele ale Regulamentului de activitate profesională a studenților, respectiv masteranzilor, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

  • Studenţii au dreptul să intre în sesiunea de examene numai dacă și-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, monografii), prevăzute în Fişele disciplinelor, precum şi obligaţiile financiare (plata taxelor de şcolarizare, a taxelor de examinare).
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

 

DESPRE NOI

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.
  2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor) și cinci programe de studii universitare de master (Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil, Management Organizaţional, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

 citeste mai mult despre noi

 

Noutati